WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 na nośnikach: DVD, CD, BD lub pamięci flash (karta, pendrive USB). Film można również dostarczyć poprzez podanie adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony plik do pobrania (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.). Dopuszcza się zgłoszenie filmów w innych formatach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 2. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.
 3. Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut. W razie niezgodności czasu trwania filmu z czasem regulaminowym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji filmu z Konkursu głównego również po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.
 4. Film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 20 kwietnia 2020 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). Filmy należy przesłać na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl lub Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin.
  Prosimy o zwrócenie uwagi, żeby skan lub zdjęcie karty zgłoszenia były dobrej jakości a wszystkie dane czytelne. W przypadku zgłoszenia elektronicznego karta powinna być załącznikiem do maila, który zawiera link do filmu.
 5. Jeden autor może zgłosić nie więcej niż dwa filmy w danej edycji Konkursu.
 6. Należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI) na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl najpóźniej do 11 maja 2020 r.
 7. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
 8. O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.
 9. O wynikach kwalifikacji twórcy zostaną powiadomieni mailem. Lista filmów zakwalifikowanych pojawi się też na stronie festiwalu. Jednakże w związku z obecną sytuacją na tym etapie nie jest możliwe ustalenie terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, a co za tym idzie – daty ogłoszenia wyników preselekcji.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.
 12. Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatora profesjonalne Jury w następujących kategoriach:
  – film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
  – film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
  – film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych
  i innych uczelni artystycznych bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).
 13. Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy: zrealizowane przed 2018 rokiem,zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,zrealizowane przez członków Jury,zrealizowane w celach komercyjnych,zakwalifikowane do Konkursu głównego w poprzednich edycjach OKFA.
 14. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2020 r. podczas uroczystej gali. W związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia festiwalu  w formule stacjonarnej, a w konsekwencji  do odwołania uroczystej gali.
 15. Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.

AKREDYTACJA

 1. Koszt pobytu (zakwaterowanie w hotelu Konin, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach festiwalowych) za dobę od osoby wynosi 60 zł.
 2. Każda osoba, która przyjeżdża na Konkurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić należność za pobyt na konto: Santander Bank Polska SĄ 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.
 3. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 4. W przypadku rezygnacji przez Organizatora z przeprowadzenia festiwalu w formule stacjonarnej w związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID-19, Organizator zobowiązuje się do zwrotu akredytacji najpóźniej do dnia 15 grudnia.

NAGRODY

 • Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:
  – Grand Prix w wysokości 5000 zł,
  – nagrody,
  – wyróżnienia.
 • Jury ma prawo do dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 • Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
 • Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie.
 • W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta oraz jego karta pobytu powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 r.
 • W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.
 • Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.
 • Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku odwołania przez Organizatora uroczystej gali w związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa COVID-19, zostaną przyznane jedynie nagrody finansowe i wyróżnienia, które wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Funkcję dyrektora Konkursu pełni Paulina Pachulska-Wojdak.
 • Decydujący głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji ma dyrektor CKiS Justyna Kałużyńska-Markocka.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 63 243 63 50/51, 509 52 47 47, p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
 • Informacji dotyczących spraw technicznych udziela koordynator ds. technicznych Konkursu Bartłomiej Lewandowski – tel. 601 054 804.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.
 2. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu, a także do umieszczenia film (w przypadku otrzymania nagrody) w wydawnictwie multimedialnym dokumentującym i promującym Konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie w Internecie, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.
 5. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.
 6. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

POBIERZ: karta zgłoszenia filmu